Όροι & προυποθέσεις

Το Διαδικτυακό κατάστημα, που βρίσκεται στη διεύθυνση (x-tactical-watch.top-proionta.gr) εφεξής καλούμενος «Πωλητής», δημοσιεύει Δημόσια Πρόταση για την πώληση Αγαθών με εξ αποστάσεως μέσα.

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ

1.1. «Η Δημόσια Πρόταση» (εφεξής «Προσφορά») – η δημόσια πρόταση του πωλητή για τη σύναψη συμφωνίας αγοραπωλησίας (εφεξής «Συμφωνία») υπό τους υφιστάμενους όρους που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία και στις ενσωματωμένες προσθήκες που απευθύνεται σε αόριστο κύκλο προσώπων.

1.2. Το "Ηλεκτρονικό Κατάστημα" είναι ο ιστότοπος του Πωλητή, σχεδιασμένος για τη σύναψη συμφωνιών δημόσιας προσφοράς (συμβάσεις λιανικής αγοράς και πώλησης) μέσω Διαδικτύου (αποκλείοντας τη δυνατότητα άμεσης εξέτασης των Αγαθών από τον Αγοραστή, π.χ. πώληση εξ αποστάσεως) μεταξύ του Πωλητή και ο Αγοραστής με βάση τη γνωριμία του Αγοραστή με τις προσφορές που έκανε ο Πωλητής, τις φωτογραφικές εικόνες των Αγαθών και τις περιγραφές που παρέχονται από τον Πωλητή.

1.3. «Παραγγελία» – η ενότητα Ιστοσελίδα του Πωλητή που συμπληρώνεται από τον Αγοραστή σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τους παρόντες Όρους για την αγορά του Προϊόντος που έχει επιλέξει ο Αγοραστής στον ιστότοπο ή μέσω του Χειριστή.

1.4. «Αγαθά» - είναι προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση στον ιστότοπο του Πωλητή.

1.5. «Αγοραστής» – είναι ένας πελάτης που υποβάλλει μια παραγγελία στο διαδικτυακό κατάστημα βάσει Συμφωνίας Δημόσιας Πρότασης μόνο για προσωπικές, οικογενειακές, οικιακές ή άλλες μη εμπορικές ανάγκες.

2.ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

2.1. Η Προσφορά θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή όταν ο Πελάτης κάνει μια παραγγελία για ένα Προϊόν σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς και την αποστέλλει στον Πωλητή.

2.2. Η παραγγελία από τον Αγοραστή των Αγαθών που τοποθετείται στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος σημαίνει ότι ο Αγοραστής συμφωνεί με όλους τους όρους της παρούσας Προσφοράς.

2.3. Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στην Προσφορά χωρίς να ειδοποιήσει τον Αγοραστή.

2.4. Η περίοδος ισχύος της Προσφοράς δεν περιορίζεται, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ιστοσελίδα του Διαδικτυακού καταστήματος.

2.5. Ο Πωλητής παρέχει στον Αγοραστή πλήρεις και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα Αγαθά, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τις κύριες καταναλωτικές ιδιότητες των Αγαθών, τον τόπο κατασκευής των Αγαθών στον ιστότοπο του διαδικτυακού καταστήματος.

3. ΤΙΜΕΣ

3.1. Η τιμή για κάθε Προϊόν αναγράφεται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

3.2.Η τιμή των αγαθών που παρουσιάζονται στον ιστότοπο μπορεί να αλλάξει από τον Πωλητή ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο.

3.3. Η τιμή των ήδη παραγγελθέντων αγαθών από τον Αγοραστή δεν μπορεί να αλλάξει.

3.4. Το κόστος παράδοσης δεν περιλαμβάνεται στην τιμή των εμπορευμάτων. Ο πωλητής καθορίζει το κόστος παράδοσης των Αγαθών στον ιστότοπο του διαδικτυακού καταστήματος ή ενημερώνει τον Αγοραστή κατά την παραγγελία από τον Διαχειριστή. Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να αλλάξει το κόστος παράδοσης των Αγαθών κατά την εκτέλεση της παραγγελίας από τον Διαχειριστή.

4.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

4.1. Η παραγγελία πραγματοποιείται από τον Αγοραστή μέσω του Χειριστή τηλεφωνικά ή μέσω της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού καταστήματος.

4.2.Κατά την υποβολή μιας παραγγελίας, ο Αγοραστής θα αναφέρει το επώνυμο, το όνομα, τη διεύθυνση παράδοσης του Προϊόντος, τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας των Αγοραστών και τη διεύθυνση email. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στη φόρμα εγγραφής που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος ή κοινοποιείται στον Διαχειριστή.

4.3. Παρέχοντας τα προσωπικά σας στοιχεία στον Πωλητή, ο Αγοραστής συμφωνεί με την επεξεργασία τους ως με τη χρήση αυτοματισμού και χωρίς τη χρήση αυτοματισμού, ιδίως τη συλλογή, αποθήκευση, μεταφορά (συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής μεταφοράς) σε τρίτους και χρήση πληροφοριών από τον Πωλητή προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Αγοραστή σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Ο Αγοραστής συμφωνεί με εισερχόμενες κλήσεις από τους χειριστές του Πωλητή που ενημερώνουν για τη διαθεσιμότητα των αγαθών, οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή, τιμές και προωθητικές προσφορές.

4.4. Για την επιβεβαίωση της παραγγελίας, ο πωλητής θα πραγματοποιήσει μια τηλεφωνική κλήση στον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας που έχει δώσει ο Αγοραστής.

4.5. Εάν ο Πωλητής χρειάζεται πρόσθετες πληροφορίες, έχει το δικαίωμα να τις ζητήσει από τον Αγοραστή.

4.6.Παροχή προσωπικών στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 4.2. στη φόρμα εγγραφής στον ιστότοπο ή στον Διαχειριστή συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας Συμφωνίας από τον Αγοραστή.

4.7. Ο Αγοραστής μπορεί να είναι άτομο άνω των 18 ετών και να έχει επαρκή χρήματα για να καλύψει το κόστος των αγαθών.

4.8. Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια και τη συνάφεια των παρεχόμενων πληροφοριών κατά τη διαδικασία παραγγελίας.

5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5.1. Η παράδοση πραγματοποιείται σε όλο τον κόσμο με οποιαδήποτε διαθέσιμη μέθοδο που παρατηρείται στον ιστότοπο.

5.2.Ο χρόνος αποστολής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των Αγαθών και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν καθυστερήσεις που σχετίζονται με ταχυδρομικές καθυστερήσεις ή περιστάσεις ανωτέρας βίας για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Πωλητής.

5.3. Ο Αγοραστής πληρώνει τα εμπορεύματα σε μετρητά στον courier κατά την παράδοση.

5.4. Ο πωλητής δεν είναι υπεύθυνος για την πληρωμή φόρων και άλλων τελών μιας χώρας του Παραλήπτη. Όλοι οι φόροι και τα τέλη που σχετίζονται με την αγορά και την παράδοσή τους στον Αγοραστή πρέπει να πληρωθούν από τον Αγοραστή.

5.5. Ο τόπος παράδοσης υποδεικνύεται από τον Αγοραστή κατά την τοποθέτηση Παραγγελίας στον ιστότοπο ή κατά την παραγγελία μέσω του Διαχειριστή.

5.6.Σε περίπτωση λανθασμένα καθορισμένης τιμής των αγαθών που παρήγγειλε ο Αγοραστής, ο Πωλητής επικοινωνεί με τον Αγοραστή το συντομότερο δυνατό για να ενημερώσει τον Αγοραστή και να επιβεβαιώσει την παραγγελία με τη διορθωμένη τιμή ή να ακυρώσει την παραγγελία. Εάν δεν μπορέσει να επικοινωνήσει με τον Αγοραστή, η Παραγγελία ακυρώνεται.

5.7. Τα εμπορεύματα παραδίδονται στον Αγοραστή σε τιμές, όνομα, ποσότητα και ποικιλία που αντιστοιχούν στην Παραγγελία του Αγοραστή την ημέρα που έγινε η Παραγγελία. Η συσκευασία, η εμφάνιση και η σύνθεση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τις εικόνες στην τοποθεσία.

6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

6.1. Κατά την παραλαβή των αγαθών, ο αγοραστής πρέπει να ελέγξει την εμφάνιση και τη συσκευασία του, τον αριθμό των ειδών στην παραγγελία, την πληρότητα, την ποικιλία. Όταν ο ταχυμεταφορέας παραδίδει τα αγαθά, ο Αγοραστής βάζει την υπογραφή του στην απόδειξη παράδοσης, στη στήλη με τις λέξεις: «Η παραγγελία ελήφθη, η πληρότητα ολοκληρώθηκε, η παράδοση των υπηρεσιών παρέχεται και δεν υπάρχουν αξιώσεις για την εμφάνιση των αγαθών ."

6.2.Ο Αγοραστής δικαιούται να αρνηθεί τα παραγγελθέντα Αγαθά οποιαδήποτε στιγμή πριν από την εκτέλεση της Παραγγελίας.

6.3.Ο αγοραστής μπορεί να επιστρέψει το προϊόν ακατάλληλης ποιότητας στον Πωλητή και να απαιτήσει την επιστροφή του καταβληθέντος ποσού εντός 14 ημερών από την αγορά, εάν το προϊόν δεν ήταν σε χρήση και έχει διατηρήσει την αρχική του εμφάνιση. Στην αίτηση επιστροφής χρημάτων πρέπει να διευκρινίζεται τι είδους ελάττωμα περιλαμβάνει τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα. Η διαφορά ποιοτήτων όπως το σχήμα και το χρώμα των προϊόντων από αυτές που αναφέρονται στην περιγραφή στον ιστότοπο δεν αποτελεί δυσλειτουργία ή δυσλειτουργία των προϊόντων.

Για την επιστροφή των αγαθών ο αγοραστής πρέπει να παρουσιάσει: